POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANYCH OSOBOWYCH SERWISU TKG-KLIMATYZACJA.PL

zlokalizowanego pod adresem: www.tkg-klimatyzacja.pl

Mając na uwadze ochronę danych Użytkowników serwisu, których dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w serwisie lub składaniem zapytań ofertowych wprowadza się Politykę Prywatności. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Technika Klimatyzacyjna i Grzewcza spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław, NIP: 8992555738, REGON: 020204595. 
 2. Technika Klimatyzacyjna i Grzewcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Administratora dlatego opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 3. Dane kontaktowe Administratora: adres poczty elektronicznej: biuro@tkg-klimatyzacja.pl telefon kontaktowy: 728 855 559
 4. Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia zgodne z właściwymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym
i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem
i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator wdrożył i opracował wewnętrzne zasady polityki bezpieczeństwa danych, do stosowania których zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Korzystanie z Serwisu www.tkg-klimatyzacja.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, a w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu
w szczególności:

 • osób przeglądających zawartość serwisu,
 • osób składających zapytania ofertowe,
 • osób kontaktujących się ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

CEL, ZAKRES, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres przetwarzania oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Użytkownika.Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób w zakresie informacji dotyczących oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, przypomnień, ofert Administratora lub jego partnerów, obsługi Użytkownika, pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach serwisu w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

 Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora Art. 6 ust. 1b RODO – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, stanowisko służbowe, służbowy numer telefony i adres email
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
W celach nawiązania kontaktu jako usprawiedliwionego interesu administratora Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej;  inne dane zawarte w treści wiadomości;
W pozostałych przypadkach dane osobowe Użytkowania  przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody Art. 6 ust. 1a RODO – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia. Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika, adres email oraz stanowisko służbowe.

 ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

Do danych Użytkownika, dostęp ma Administrator i firma hostingowa oraz podmioty realizujące dla Administratora usługi niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Dane Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, Brak konta użytkownika ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

PLIKI „COOKIES” W SERWISIE INTERNETOWYM

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu mogą być używane pliki „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z serwisie. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki te pozwalają zapewnić nam poprawne funkcjonowanie serwisu internetowego. Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Państwa urządzeń.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
  z pamięci Państwa urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia.

Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, w każdej chwili istnieje możliwość usunięcia  plików cookies lub blokowania plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę, proszę  skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji, gdy będą tego wymagać zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiana przepisów prawa
w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu.

W takim przypadku Polityka Prywatności będzie każdorazowo aktualizowana i zamieszczana na stronie Serwisu w celu umożliwienia zapoznania się z jej obowiązującą treścią.

Scroll to top